تحت اشراف حضرت
آیت الله تحریری دامت برکاته
گزارش فعالیت ها
ثبت نام مقطع سیکل و دیپلم
تصاویر محیطی حوزه
تست
طلبگی از منظر مقام معظم رهبری دامت برکاته
طلبگی از همه‌ تخصص‌های موجود تأثیرش بیشتر است
1395/02/25
اگر همه تخصص ها باشد ولی جامعه دینی نباشد آن جامعه دچـار خـسران خـواهد شد
1395/02/25
من طلبگی را به دکترای دانشگاه ترجیح می دهم
1388/11/13
اگر زحمات حـــــــوزه‌های علمیه از آغاز تا امروز نبود، یقیناً از دین و حقایق دینی چیزی باقی نمی‌ماند
1370/07/01